ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Lịch học Học phần tiến sĩ cho NCS của Khoa Hóa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo lịch học Học phần tiến sĩ cho NCS của Khoa Hóa học

  1. Tên môn học và Giảng viên phụ trách môn học
Stt Tên môn học Giảng viên Thời gian học Phòng học
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học – PGS.TS. Nguyễn Tuyết Phương

– TS. Trương Lâm Sơn Hải

Thứ 7- 8g00

(bắt đầu từ tuần 15/4/2024)

I.23

  1. Đối tượng học:

– Tất cả Nghiên cứu sinh khoá tuyển năm 2023

– Nghiên cứu sinh các khóa trước, nếu muốn tham gia khóa học thì sẽ đăng ký và đóng học phí học lại tại phòng ĐT Sau đại học trước khi khóa học bắt đầu.

Lưu ý:

  • NCS không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh