THÔNG BÁO

Môn Máy học của lớp cao học ngành Khoa học dữ liệu khoá 33/2023 chuyển sang học tại phòng B11A kể từ ngày 05/3/2024 đến kết thúc môn.