THÔNG BÁO

Môn Học máy nâng cao của lớp cao học ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo khoá 33/2023 nghỉ học ngày 04/3/2024 (thứ 2).

Tuần sau học lại bình thường.