ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2 năm 2024

THÔNG BÁO

Lịch học Học phần tiến sĩ ngành Toán Giải tích

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo lịch học Học phần tiến sĩ ngành Toán Giải tích:

  1. Tên môn học và Giảng viên phụ trách môn học

Stt

Tên môn học

Giảng viên

Phòng học

1 Chuyên đề Giải tích phi tuyến PGS.TS. Bùi Lê Trọng Thanh

(bltthanh@hcmus.edu.vn)

Phòng BM của Khoa hoặc F.207
2 Chuyên đề Phương trình đạo hàm riêng GS.TS. Đặng Đức Trọng

(bvhung@hcmus.edu.vn)

3 Chuyên đề Giải tích số TS. Nguyễn Đăng Khoa

(ndkhoa@hcmus.edu.vn)

4 Chuyên đề Hệ hyperbolic của các định luật bảo toàn TS. Nguyễn Thị Hoài Thương

(ngththuong@hcmus.edu.vn)

  1. Thời gian, phòng học: NCS và NCS dự bị liên hệ trực tiếp với Giảng viên qua email để biết thời gian học cụ thể (dự kiến từ tháng 4/2024 đến tháng 10/2024)
  2. Đối tượng học:

– Tất cả Nghiên cứu sinh và Nghiên cứu sinh dự bị khoá năm 2023, NCS khóa năm 2022 chưa học đủ môn HPTS

– Nghiên cứu sinh các khóa trước, nếu muốn tham gia khóa học thì sẽ đăng ký và đóng học phí học lại tại phòng ĐT Sau đại học trước khi khóa học bắt đầu.

Lưu ý:

  • NCS và NCS dự bị không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh