ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48 /SĐH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2024

 

 THÔNG BÁO

Về việc đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ Khóa 32/2022

 

Căn cứ theo kế hoạch học tập của Khóa 32/2022, Phòng đào tạo sau đại học thông báo về việc đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ đợt 1 như sau:

1. Đối tượng đăng ký:

– Học viên đăng ký học theo phương thức 1.

– Đối với các học viên đăng ký học theo phương thức 2 và phương thức 3 nếu có nguyện vọng đăng ký đề tài sớm thì có thể đăng ký đề tài trong đợt này.

2. Hồ sơ đăng ký gồm có:

– Phiếu đăng ký đề tài (Mẫu đính kèm)

– Đề cương luận văn thạc sĩ (Mẫu đính kèm)

3. Thời gian đăng ký và thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ như sau:

– Học viên nộp phiếu đăng ký đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ cho Giảng viên phụ trách ngành đào tạo: từ ngày 22/02/2024 đến hết ngày 15/3/2024.

– Giảng viên phụ trách ngành đào tạo tổ chức xét duyệt đề cương: từ ngày 19/3/2024 đến ngày 29/3/2024.

– Thời gian thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ: từ tháng 04/2024 đến tháng 11/2024

– Thời gian trình luận văn thạc sĩ: tháng 12/2024

4. Quy định đối với người hướng dẫn luận văn, đồ án:

    1. Mỗi học viên có một hoặc hai người hướng dẫn luận văn/đồ án tốt nghiệp, trong đó có ít nhất một người hướng dẫn là giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của ĐHQG-HCM
    2. Người hướng dẫn và đồng hướng dẫn đảm bảo các điều kiện sau:

a) Đạt trình độ tiến sĩ trở lên, chuyên môn phù hợp với hướng đề tài của học viên.

b) Bảo đảm đủ năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi khoa học quốc tế.

c) Có kết quả nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của người học trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm được giao hướng dẫn.

 

Nơi nhận:

–  Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/

–  Lưu SĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)  

Nguyễn Xuân Vinh