THÔNG BÁO

lịch học lớp bổ túc kiến thức ngành Khoa học dữ liệu khoá tháng 02/2024 như sau:

Ngày bắt đầu: 19/02/2024 

STT Tên môn Tín chỉ Ngày học Giáo viên giảng dạy Phòng học
1 Cơ sở toán cho khoa học dữ liệu 6 Thứ 5 (18g00) PGS.TS. Đinh Ngọc Thanh

B11A

Thứ 7 (13g30)

B11B

2 Cơ sở tin học cho khoa học dữ liệu 6 Thứ 2 (18g00) PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc

I32

Thứ 6 (18g00) TS. Nguyễn An Tế

B11A