THÔNG BÁO

Lịch học lớp bổ túc kiến thức môn Sinh học phân tử đại cương khoá tháng 02/2024 như sau:

Ngày bắt đầu: 20/02/2024

Stt

Tên môn thi Tín chỉ Ngày học

Giảng viên giảng dạy

1 Sinh học phân tử đại cương 3 Thứ 3 (18g00) phòng F202

Thứ 5 (18g00) phòng C32B

TS. Phạm Quốc An