Quyết định 2808/QĐ-KHTN ngày 15 tháng 12 năm 2023 về việc thay đổi tên đề tài LATS của NCS chương trình PHĐT giữa Trường ĐH KHTN và Viện CN Nano khóa năm 2022 (sau báo cáo tiểu luận tổng quan)