ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  05 tháng 12  năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc cập nhật thông tin địa chỉ ghi trên hoá đơn thu học phí

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo học viên cao học, nghiên cứu sinh như sau:

  • Hoá đơn đóng học phí sẽ xuất theo địa chỉ liên lạc của học viên đã cung cấp cho phòng Đào tạo sau đại học khi đăng ký nhập họ
  • Địa chỉ liên lạc sẽ thể hiện trên hoá đơn thu học phí. Do đó, học viên cao học, nghiên cứu sinh CẦN CẬP NHẬTlại địa chỉ liên lạc vui lòng điền vào form dưới đây trước ngày 11/12/2023.

Link: https://forms.gle/xQSmMY2fV8epfiQ57

  • Lưu ý: Hoá đơn chỉ xuất 1 lần duy nhất và không cấp lại hoặc điều chỉnh.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh