Phòng ĐT Sau đại học thông báo thay đổi phòng học một số lớp cao học trong nhóm học phần 4 khóa 32/2022 ngày 26/11/2023 như sau:

  • Môn Thuật toán tối ưu chuyển sang C42
  • Môn Hệ sinh thái đất ngập nước chuyển sang C43A
  • Môn Số học và ứng dụng chuyển sang C31
  • Môn Các vấn đề mới trong sinh thái học chuyển sang C32A

Lý do thay đổi phòng học: Bị cúp điện