Thông báo về việc đóng học phí và giải quyết học vụ đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh