Quyết định 2049 V/v xét miễn thi môn ngoại ngữ ứng viên dư thi trong kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2023 – đợt 2