ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
v/v lịch thi kết thúc học phần 3 các lớp cao học khóa 32/2022

Phòng ĐT Sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần 3 các lớp cao học khóa 32/2022 như sau:

1/ Lịch thi kết thúc học phần 3 khóa 32/2022

2/ Lưu ý:

  • Học viên cần mang theo thẻ học viên hoặc căn cước công dân để xuất trình khi vào phòng thi
  • Học viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh