ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      TPHCM, ngày 29 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO

Lịch thi cuối kỳ và nộp bài khóa luận môn Triết – Khóa tháng 8/2023

(Chương trình dành cho học viên sau đại học)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo lịch thi cuối kỳ và nộp bài khóa luận môn Triết học khóa tháng 8/2023 như sau:

NỘP BÀI KHÓA LUẬN

– Thời gian nộp bài khóa luận: từ ngày 25/10/2023 đến 27/10/2023 (giờ hành chính).

– Lưu ý: Ngoài các thông tin do Giảng viên yêu cầu ghi trên trang bìa bài khóa luận, học viên ghi đầy đủ thêm các thông tin sau:

  • Họ tên học viên
  • Mã số học viên.
  • Số báo danh thi môn triết.
TL. HIỆU TRƯỞNG
     KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 (đã ký)

 

Nguyễn Xuân Vinh