TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: TRƯƠNG VĂN TUẤN

Tên đề tài: Tính chất vận chuyển trong hệ hai chiều và graphene

Ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán   ; Mã số ngành: 62440103

Thời gian bảo vệ: 9g30, ngày 31/10/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM