Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi giữa kỳ môn Triết khoá tháng 08/2023 (xem tập tin đính kèm)