Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo, lớp Triết khóa tháng 08/2023 (chương trình sau đại học) sẽ nghỉ 01 buổi vào tối thứ 6 ngày 18/08/2023.

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo.