TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN XUÂN DUY BẢO

Tên đề tài: Điều kiện tối ưu trong tối ưu không trơn và các vấn đề liên quan

Ngành:  Toán ứng dụng     ; Mã số ngành: 9460112

Thời gian bảo vệ: 09g00, ngày 09/09/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự