ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

THÔNG BÁO
v/v không tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh sau đại học đối với các môn ít học viên

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Theo thông báo ngày 20/7/2023 của Phòng Đào tạo Sau đại học về việc chiêu sinh các lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 – đợt 2, các lớp không đủ số lượng học viên đăng ký ghi danh sẽ không tổ chức ôn tập. Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc không tổ chức lớp ôn tập và hoàn trả học phí đối với các môn ít học viên như sau:

1/ Danh sách môn học không tổ chức lớp ôn tập (file đính kèm)

2/ Hoàn trả học phí: Dự kiến Nhà trường sẽ hoàn trả học phí các môn không tổ chức ôn tập sau ngày 28/8/2023. Học viên kiểm tra email, điền thông tin tài khoản nhận lại học phí theo hướng dẫn của Phòng ĐT Sau đại học.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2023
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh