TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: TRẦN QUANG NGUYÊN

Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát vật liệu tổ hợp lai trên nền vật liệu nano cấu trúc 2D – ứng dụng trong cảm biến khí

Ngành:  Vật lý chất rắn ;           Mã số ngành: 62440104

Thời gian bảo vệ: 9g00, ngày 25/08/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự