Môn Hoá hữu cơ ứng dụng (Khóa 32) ngành Hóa hữu cơ – chuyên ngành Giảng dạy hoá học thực nghiệm do Thầy Nguyễn Trí Hiếu giảng dạy sẽ nghỉ học 1 ngày 20/7/2023 (Thứ 5).

Tuần sau (27/07/2023) học bình thường.