TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: VŨ HOÀNG NAM

Tên đề tài: Nghiên cứu tương tác giữa Graphene và đế bán dẫn bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ

Ngành:  Khoa học vật liệu ;           Mã số ngành: 62440122

Thời gian bảo vệ:  14g00 , ngày 08/08/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự