ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 113/SĐH
TP.HCM, ngày 07 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v đăng ký chuyển sang hệ tự túc áp dụng cho học viên cao học khóa 30/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Căn cứ theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng cho khóa tuyển năm 2020, Khóa 30/2020 đã hết thời gian học tập chính qui. Nhà trường thông báo đến các học viên cao học chưa hoàn tất khóa học và có nguyện vọng tiếp tục học chương trình thạc sĩ làm thủ tục chuyển sang học tự túc theo hướng dẫn sau:

1/ Thời gian học tự túc: tối đa 24 tháng kể từ 01/7/2023 đến hết 30/6/2025

2/ Thời hạn nộp hồ sơ:

Từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 04/8/2023. Sau thời hạn này học viên không nộp hồ sơ chuyển tự túc xem như chấm dứt khóa học.

3/ Hồ sơ đăng ký:

Học viên cao học tải hồ sơ đăng ký chuyển sang hệ tự túc theo mẫu bên dưới:

Mẫu số 1 (đính kèm): dành cho học viên không đổi đề tài, không đổi Giảng viên hướng dẫn

Mẫu số 2 (đính kèm): dành cho học viên điều chỉnh tên đề tài hoặc thay đổi đề tài nhưng không đổi Giảng viên hướng dẫn

Mẫu số 3 (đính kèm): dành cho:

  • Học viên chưa đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ
  • Học viên đổi đề tài luận văn thạc sĩ đồng thời đổi Giảng viên hướng dẫn

Mẫu số 4 (đính kèm): dành cho học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ nhưng còn nợ tín chỉ môn học hoặc chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định

4/ Học phí chuyển sang hệ tự túc

4.1/ Thời gian đóng học phí:  Từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 04/8/2023

4.2/ Mức thu:

a/ Học viên không đổi cán bộ hướng dẫn: 2.400.000 đồng

b/ Học viên đổi cán bộ hướng dẫn: 5.400.000 đồng

c/ Học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ trước ngày 01/7/2023:

  • Học viên hoàn thành tín chỉ môn học và còn nợ chứng chỉ ngoại ngữ: không phải nộp học phí chuyển hệ tự túc
  • Học viện còn nợ tín chỉ môn học sẽ nộp học phí theo số tín chỉ môn học và theo quy định mức thu hiện hành của Nhà trường.

4.3/ Hình thức đóng học phí: HV nhận thông báo mức thu học phí chuyển tự túc tại Phòng ĐT Sau đại học và đóng học phí trực tiếp tại Phòng Kế hoạch tài chính.

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Lưu SĐH
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 (đã ký)
 Nguyễn Xuân Vinh