ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

v/v đăng ký môn học thuộc nhóm học phần 3 chương trình cao học khóa 32/2022

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo học viên cao học khóa 32/2022 đăng ký môn học thuộc nhóm học phần 3 theo hình thức trực tuyến như sau:

1/ Thời khóa biểu nhóm học phần 3 khóa 32/2022 (file đính kèm)

2/ Thời gian đăng ký: Học viên thực hiện đăng ký trực tuyến từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/7/2023 tại các link tương ứng bên dưới:

Phòng Đào tạo Sau đại học đề nghị học viên đăng ký học phần đúng hạn. Các link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2023
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh