ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO
v/v đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ khóa 31/2021 – đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Căn cứ theo kế hoạch học tập của Trường, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ đợt 2 của các lớp cao học khóa 31/2021 như sau:

1/ Hồ sơ đăng ký:

2/ Thời gian đăng ký và thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ:

  • Học viên nộp phiếu đăng ký đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ cho Giảng viên phụ trách ngành đào tạo: từ ngày 19/6/2023 đến hết ngày 30/6/2023.
  • Giảng viên phụ trách ngành tổ chức xét duyệt đề cương: từ ngày 01/7/2023 đến ngày 15/7/2023.
  • Thời gian thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ: từ tháng 06/2023 đến tháng 11/2023
  • Thời gian trình luận văn thạc sĩ: tháng 12/2023

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh