Điểm thi môn Cơ sở Toán cho Khoa học dữ liệu – Học phần BTKT của ngành KHDL, K32 (ngày thi 03/12/2022)