ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Số: 82/SĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký phương thức đào tạo dành cho các lớp cao học khóa 32/2022

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các học viên cao học khóa 32/2022 đăng ký phương thức đào tạo như sau:

1/ Danh mục ngành đào tạo và phương thức đào tạo bậc thạc sĩ khóa 32/2022:

Học viên lưu ý xem kỹ danh mục ngành và phương thức đào tạo (đính kèm) để đăng ký đúng phương thức được ngành đào tạo mở. Đối với các ngành chỉ mở 1 phương thức đào tạo, học viên không cần đăng ký phương thức.

  • Phương thức 1: học viên phải học các môn học của chương trình đào tạo, thực hiện luận văn thạc sĩ và có ít nhất 1 công trình khoa học.
  • Phương thức 2: học viên phải học các môn học của chương trình đào tạo và thực hiện luận văn thạc sĩ.
  • Phương thức 3: học viên phải học các môn học của chương trình đào tạo; thực tập (theo đặc thù của ngành đào tạo) và thực hiện đồ án tốt nghiệp thạc sĩ.

2/ Điều kiện đăng ký phương thức:

Học viên được quyền lựa chọn 1 trong 3 phương thức đào tạo theo nguyện vọng. Nếu học viên chọn phương thức 1 phải thỏa các điều kiện sau:

– Đăng ký chọn phương thức đúng hạn

– Có giấy chấp thuận hướng dẫn luận văn của người hướng dẫn (mẫu 1)

– Có xác nhận của Đơn vị phụ trách ngành đào tạo đảm bảo điều kiện nghiên cứu cho học viên (mẫu 2)

– Đề cương nghiên cứu luận văn phải được Tiểu ban chuyên môn thông qua (học viên nộp đề cương khi đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ)

– Các qui định riêng của từng ngành đào tạo áp dụng cho phương thức 1

– Trước khi bảo vệ luận văn thạc sĩ học viên phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

(i) công bố ít nhất 1 bài báo khoa học có nội dung hoặc một phần nội dung nghiên cứu của luận văn (học viên là tác giả chính: đứng tên đầu trong nhóm tác giả hoặc tác giả liên hệ). Bài báo phải được đăng hoặc chấp nhận đăng trong các Tạp chí, Kỷ yếu khoa học được tính điểm thuộc danh mục do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước qui định có tên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM là đơn vị chủ quản đầu tiên của HV (qui cách ghi tên trường xem chi tiết trong khung chương trình đào tạo thạc sĩ);

(ii) là tác giả/chủ sở hữu hoặc đồng tác giả/đồng chủ sở hữu của ít nhất 1 kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ đã đăng ký và được chấp nhận đăng ký hợp lệ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quốc gia hoặc quốc tế.

3/ Thời hạn đăng ký phương thức đào tạo:

Học viên thực hiện trực tuyến tại link sau: https://forms.gle/4j6zgeu4R6XMvEJx7

Học viên đăng ký phương thức 1 cần nộp giấy xác nhận của Giảng viên hướng dẫn (mẫu 1) và giấy xác nhận của Đơn vị phụ trách ngành đào tạo (mẫu 2). Học viên có thể nộp trực tiếp tại Phòng ĐT Sau đại học hoặc nộp file scan định dạng pdf qua link đăng ký phương thức.

Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 09/6/2023.

Nơi nhận:
– HVCH Khóa 32/2022
– Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh