TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Tên đề tài:  Biểu hiện lectin từ tôm thẻ chân trắng ở Saccharomyces cerevisiae và khảo sát khả năng gắn Vibrio parahaemolyticus.

Ngành:  Vi sinh vật học ;         Mã số ngành:  62420107

Thời gian bảo vệ:  14g00 , ngày 20/06/2023

Địa điểm: Phòng F 102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM