TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: MAI VĂN THANH TÂM

Tên đề tài:  Mô hình hóa và mô phỏng quá trình nhiệt phân của các dẫn xuất họ furan

Ngành:  Hóa lý thuyết và hóa lý ; Mã số ngành:  62440119

Thời gian bảo vệ:  9g00 , ngày 17/07/2023

Địa điểm: Phòng F 102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM