Lớp cao học môn Đại số tính toán K32 học vào chiều thứ Bảy hàng tuần sẽ chuyển sang học tại phòng F303, bắt đầu từ ngày 06/5/2023.