TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2023

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 421/TB-KHTN

TP.HCM, ngày 04 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO
Kết quả tuyển thẳng và xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 1

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

1/ Kết quả tuyển thẳng trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 1:

1.1/ Tiêu chí tuyển thẳng:

Ngoài các tiêu chí tuyển thẳng đã công bố trong thông báo số 248/TB-KHTN ngày 17/3/2023 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ứng viên phải tốt nghiệp đại học loại Giỏi và có điểm trung bình tốt nghiệp đại học từ 8.0 điểm trở lên.

Đối với các ứng viên nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào nhiều ngành, Nhà trường sẽ chọn ngành ưu tiên theo đăng ký của ứng viên.

1.2/ Kết quả tuyển thẳng:

a/ Danh sách các ứng viên không đạt tuyển thẳng vào trình độ thạc sĩ (danh sách đính kèm)

b/ Danh sách các ứng viên đạt tuyển thẳng vào trình độ thạc sĩ (danh sách đính kèm)

Thời gian nộp hồ sơ nhập học: dự kiến vào tuần thứ 3 của tháng 8 năm 2023.

2/ Kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 1:

2.1/ Tiêu chí xét tuyển: Ứng viên trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

  • Điểm phỏng vấn: Điểm trung bình phỏng vấn phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10);
  • Trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu trình độ ngoại ngữ theo quy định đã nêu trong thông báo xét tuyển số 247/KHTN-SĐH ngày 17/3/2023 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

2.2/ Kết quả xét tuyển

a/ Danh sách ứng viên không đạt yêu cầu xét tuyển (xem danh sách đính kèm)

Ứng viên không đạt yêu cầu xét tuyển có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh thạc sĩ (áp dụng đối với các ngành có tổ chức thi tuyển sinh đợt 1 năm 2023) từ ngày 04/5/2023 đến 16g00 ngày 08/5/2023 tại Phòng ĐT Sau đại học.

b/ Danh sách ứng viên đạt yêu cầu xét tuyển (xem danh sách đính kèm)

Thời gian nộp hồ sơ nhập học: dự kiến vào tuần thứ 3 của tháng 8 năm 2023.

c/ Danh sách ứng viên đạt yêu cầu phỏng vấn chuyên môn và phải thi môn ngoại ngữ vào ngày 21/5/2023 (xem danh sách đính kèm)

  • Các ứng viên này sẽ có kết quả xét tuyển sau khi có kết quả thi môn ngoại ngữ.
  • Ứng viên nhận giấy báo thi môn ngoại ngữ trong giờ hành chính từ 18/5/2023 đến 19/5/2023 và 6g00 đến 7g00 ngày 21/5/2023

3/ Kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 1 (liên thông môn học ĐH-ThS)

3.1/ Danh sách ứng viên đạt yêu cầu xét tuyển (xem danh sách đính kèm)

Thời gian nộp hồ sơ nhập học: dự kiến vào tuần thứ 3 của tháng 8 năm 2023.

3.2/ Danh sách ứng viên đạt yêu cầu xét tuyển chuyên môn và phải thi môn ngoại ngữ vào ngày 21/5/2023 (xem danh sách đính kèm)

  • Các ứng viên này sẽ có kết quả xét tuyển sau khi có kết quả thi môn ngoại ngữ.
  • Ứng viên nhận giấy báo thi môn ngoại ngữ trong giờ hành chính từ 18/5/2023 đến 19/5/2023 và 6g00 đến 7g00 ngày 21/5/2023

4/ Lưu ý: Các ứng viên tuyển thẳng và xét tuyển nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong hồ sơ dự tuyển cần bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 30/6/2023.

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/;
– Ban ĐT, ĐHQG-HCM (để theo dõi);
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH;
– Lưu VT; SĐH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

HIỆU TRƯỞNG
Trần Lê Quan