Môn Kỹ thuật di truyền ngành Di truyền Khoá 32/2022 nghỉ học ngày 15/4/2023 (thứ bảy).

Tuần sau học bình thường.