TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2023
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Số   55 /TB-SĐH
 

TP.HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
Lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 – đợt 1

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Hội đồng tuyển sinh sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 – đợt 1 như sau:

1/ Danh sách ứng viên đăng ký xét tuyển (Đính kèm)

2/ Danh sách ứng viên đủ điều kiện phỏng vấn xét tuyển (Đính kèm)

3/ Danh sách ứng viên không đủ điều kiện phỏng vấn xét tuyển (Đính kèm)

4/ Lịch phỏng vấn(*):

4.1/ Khoa Công nghệ Thông tin

Ứng viên tham dự phỏng vấn theo danh sách tiểu ban đính kèm

4.2/ Các khoa khác:

Stt Khoa Thời gian phỏng vấn Địa điểm
1. Khoa Toán – Tin học 8 giờ 30 ngày 14/4/2023 Phòng F12
2. Ngành Khoa học dữ liệu 14 giờ 30 ngày 14/4/2023 Phòng I 12
3. Khoa Hóa học 8 giờ 00 ngày 14/4/2023 Phòng I 59A
4. Khoa Sinh học – CNSH, các ngành:
–  Công nghệ sinh học
–  Di truyền
SHTN- Sinh lý động vật
 

13 giờ 30 ngày 14/4/2023

 

 

Phòng F109

5. Khoa Sinh học – CNSH, các ngành:
–  Hóa sinh
Sinh thái
Vi sinh
 

14 giờ 00 ngày 14/4/2023

 

Phòng C43A

6. Khoa Vật lý – VLKT 10 giờ 00 ngày 14/4/2023 VP Khoa Vật lý – VLKT
7. Khoa KH và Công nghệ vật liệu 8 giờ 00 ngày 14/4/2023 Phòng F112A
8. Khoa Điện tử – Viễn thông 7 giờ 30 ngày 14/4/2023 Phòng E301
9. Khoa Môi trường 9 giờ 00 ngày 14/4/2023 Phòng F200

 

(*) Đề nghị các ứng viên đi dự phỏng vấn đúng giờ và mang theo thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh khi dự phỏng vấn.

TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh