Môn GIS và mô hình hoá môi trường, ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường sẽ hủy trong học phần 2, Khoá 32/2022.