TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN XUÂN DUY BẢO

Tên đề tài: Điều kiện tối ưu trong tối ưu không trơn và các vấn đề liên quan

Ngành: Toán ứng dụng               ; Mã số ngành:  9460112

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 27/05/2023

Địa điểm: Phòng F 102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM