ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Căn cứ theo kế hoạch học tập của Trường, Phòng đào tạo sau đại học thông báo về việc đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ của các lớp cao học Khóa 31/2021 như sau:

1. Hồ sơ đăng ký gồm có:

– Phiếu đăng ký đề tài (File đính kèm)

– Đề cương luận văn thạc sĩ (File đính kèm)

2. Thời gian đăng ký và thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ như sau:

– Học viên nộp phiếu đăng ký đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ cho Giảng viên phụ trách ngành đào tạo: từ ngày 10/4/2023 đến hết ngày 28/4/2023.

– Giảng viên phụ trách ngành đào tạo tổ chức xét duyệt đề cương: từ ngày 04/5/2023 đến ngày 14/5/2023.

– Thời gian thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ: từ tháng 05/2023 đến tháng 11/2023

– Thời gian trình luận văn thạc sĩ: tháng 12/2023

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

  

Nguyễn Xuân Vinh