ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 47/SĐH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v không mở một số môn cao học trong nhóm học phần 2 khóa 32

Theo quy chế đào tạo sau đại học, các môn học sau đây không mở trong nhóm học phần 2 của khóa 32 do số lượng học viên đăng ký không đủ 10 học viên:

STT

Tên môn Ngành

Số HV đăng ký

1 Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng cao Hệ thống thông tin

06

 

 
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 (đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh