Phòng ĐT Sau đại học thông báo phòng thi môn Virus học – 14g00 ngày 08/4/2023 như sau:

1/ Phòng E402:
Các học viên ngành Vi sinh khóa 31, Di truyền K31

2/ Phòng E401:
– Các học viên ngành Công nghệ sinh học khóa 31, Công nghệ sinh học khoá 30