Phòng ĐT Sau đại học thông báo phòng thi môn Phát triển sản phẩm công nghệ sinh học – 8g00 ngày 01/4/2023 như sau:

1/ Phòng C32B:
Các học viên ngành Công nghệ sinh học khóa 31 có mã số từ 21C67001 đến 21C67034

2/ Phòng C31:
– Các học viên ngành Công nghệ sinh học khóa 31 có mã số từ 21C67039 đến 21C67050
– Các học viên ngành Vi sinh vật học K31, Di truyền học K31, Công nghệ sinh học K30