THÔNG BÁO

Phòng thi môn Giải tích hàm nâng cao thi ngày 01/4/2023 như sau:

1. Phòng thi H2.2: Học viên ngành

Toán ứng dụng – chuyên ngành Giáo dục toán học khoá 32

2. Phòng thi E402: Học viên các ngành:

– Đại số khoá 32, Đại số khoá 31, Đại số khóa 30

– Toán giải tích khoá 32

– Lý thuyết xác suất và thống kê toán học khoá 31, khoá 30

– Toán ứng dụng khoá 32, khoá 31, khoá 30

– TUD – chuyên ngành Giáo dục toán học khoá 31, khoá 30