ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tín chỉ học phần 2 ngành Khoa học dữ liệu, Hoá học,

HHC-chuyên ngành Giảng dạy hoá học thực nghiệm

chương trình cao học khóa 32/2022 (đợt 1 + đợt 2)

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo học viên cao học Khóa 32/2022 (đợt 1 + đợt 2) các ngành Khoa học dữ liệu, Hoá học, HHC-chuyên ngành Giảng dạy hoá học thực nghiệm đăng ký học phần 2 theo hình thức trực tuyến như sau:

  • Học viên cao học khóa năm 2022 thực hiện đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 2 theo thời khóa biểu (File đính kèm) trong các đường link bên dưới.
  • Thời gian đăng ký: từ ngày 28/3/2023 đến 31/3/2023.
  1. Ngành Khoa học dữ liệu: https://forms.gle/veZwdRhbfWBxuKjm8
  2. Khoa Hóa học: https://forms.gle/BQygeXeNSqRcY3s39

Phòng Đào tạo sau đại học đề nghị các anh chị học viên cao học đăng ký học phần đúng hạn. Các link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học.

 

Nơi nhận:

–  Website: sdh.hcmus.edu.vn

–  Lưu  SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

Nguyễn Xuân Vinh