Trang thông tin giới thiệu luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Thị Phương Chi