ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO
v/v không tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh sau đại học đối với các môn ít học viên

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Theo thông báo ngày 21/02/2023 của Phòng Đào tạo Sau đại học về việc chiêu sinh các lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 – đợt 1, các lớp không đủ số lượng học viên đăng ký ghi danh sẽ không tổ chức ôn tập. Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc không tổ chức lớp ôn tập và hoàn trả học phí đối với các môn ít học viên như sau:

Danh sách môn học không tổ chức lớp ôn tập (đính kèm)

Thời gian hoàn trả học phí: Dự kiến Nhà trường sẽ hoàn trả học phí các môn không tổ chức ôn tập sau ngày 31/3/2023.

                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023
                      HIỆU TRƯỞNG
                          KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
                      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                      (đã ký)

                      Nguyễn Xuân Vinh