THÔNG BÁO

 

Môn Máy học của lớp cao học ngành Khoa học dữ liệu khoá 32/2022 nghỉ học ngày 07/3/2023. Tuần sau học bình thường