THÔNG BÁO

 

Môn Công nghệ sinh hoá học của lớp cao học ngành Hoá sinh khoá 32/2022 chuyển sang học tại phòng B42 kể từ ngày 11/3/2023 đến kết thúc môn.