Quyết định số 228/QĐ-KHTN, ngày 15/02/2023 về việc thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ của NCS. Huỳnh Tấn Tuấn, ngành Địa chất học, khóa năm 2021