Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phan Bích Hà