ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 19/SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO
v/v nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đối với học viên cao học khóa 32/2022

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng khóa tuyển năm 2022 như sau:

Các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ được áp dụng để xét chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra được quy định tại phụ lục 3 của cẩm nang học vụ dành cho học viên cao học khóa năm 2022.

Học viên đã đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định tại phụ lục 3 khi đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ thì cần phải nộp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ tại Phòng ĐT SĐH để Nhà trường xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ, nếu chứng chỉ còn hiệu lực sử dụng hai năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp chứng chỉ tại Phòng ĐT SĐH.

Kết quả xét công nhận chuẩn ngoại ngữ đầu ra đợt tháng 3 dự kiến sẽ công bố trong tháng 4/2023. Học viên lưu ý nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ trước ngày 08/3/2023 để được xét công nhận trình độ ngoại ngữ vào đợt tháng 3/2023.

Ghi chú: Học viên có thể nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ vào các thời điểm khác theo hướng dẫn tại mục 9.1.2 của cẩm nang học vụ dành cho học viên cao học khóa năm 2022. Tuy nhiên, học viên cần lưu ý về thời hạn hiệu lực của chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp chứng chỉ ngoại ngữ quá thời hạn sử dụng hai năm sẽ không được xét công nhận trình độ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học.

Nơi nhận:
– Web https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh