ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  20/SĐH

TP. HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2023

 

 THÔNG BÁO

V/v đăng ký chuyển sang hệ tự túc áp dụng cho khóa 29/2019

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

    Căn cứ theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng cho khóa tuyển năm 2019, Khóa 29/2019 đã hết thời gian học tập chính qui. Nhà trường thông báo đến các học viên cao học chưa hoàn tất khóa học có nguyện vọng tiếp tục học chương trình thạc sĩ làm thủ tục chuyển sang học tự túc theo hướng dẫn sau:

1. Thời gian học tự túc: tối đa 24 tháng kể từ 01/01/2023 đến hết 31/12/2024

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Học viên nộp hồ sơ tại Phòng đào tạo sau đại học từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 20/02/2023. Sau thời hạn này học viên không nộp hồ sơ chuyển tự túc xem như chấm dứt khóa học.

3. Hồ sơ đăng ký:

Học viên cao học làm hồ sơ theo hướng dẫn sau đây:

a. Mẫu số 1: học viên không đổi đề tài, không đổi Giảng viên hướng dẫn (Xem file đính kèm)

b. Mẫu số 2: học viên điều chỉnh tên đề tài hoặc thay đổi đề tài nhưng không đổi Giảng viên hướng dẫn (Xem file đính kèm)

c. Mẫu số 3: (Xem file đính kèm)

– Học viên chưa đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ.

– Học viên đổi đề tài luận văn thạc sĩ đồng thời đổi Giảng viên hướng dẫn

d. Mẫu số 4: học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ nhưng còn nợ tín chỉ môn học theo quy định. (Xem file đính kèm)

4. Học phí chuyển sang hệ tự túc

4.1. Thời gian đóng học phí:  Từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 20/02/2023

4.2. Mức thu:

a. Học viên không đổi cán bộ hướng dẫn: 2.400.000 đồng

b. Học viên đổi cán bộ hướng dẫn: 5.400.000 đồng

c. Học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ nhưng còn nợ môn học hoặc chưa có chứng chỉ ngoại ngữ không phải nộp học phí chuyển hệ tự túc.

Nơi nhận:
– Web:https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh