THÔNG BÁO

Về việc hỗ trợ kiểm tra trùng lắp cho các bản thảo công bố khoa học, luận văn, luận án viết bằng tiếng Anh

Phòng Đào tạo SĐH, trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM thông tin về việc hỗ trợ kiểm tra trùng lắp cho các bản thảo công bố khoa học, luận văn, luận án viết bằng tiếng Anh như sau:

1. Nội dung kiểm tra:

  • Phần mềm kiểm tra: Turnitin iThenticate.
  • Mỗi bản thảo sẽ được kiểm tra tối đa 5 lần.
  • Đối với Luận văn, Luận án số lượng giới hạn là 25.000 từ cho mỗi bản thảo (khoảng 100 trang).

2. Đối tượng sử dụng: Giảng viên, NCS và HVCH.

3. Phương thức liên hệ:

  • Giảng viên hướng dẫn gửi email về Phòng Khoa học công nghệ, trường ĐH KHTN.
  • NCS và HVCH liên hệ trực tiếp Phòng Khoa học công nghệ hoặc thông qua phòng ĐT SĐH để nhận hỗ trợ

4. Thông tin liên hệ: Phòng Khoa học công nghệ (B.07 – Cơ sở NVC)

Trân trọng.